Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022: thema slimme en duurzame mobiliteit

De Stedelijke Agenda BrabantStad geeft inhoudelijk richting aan de inspanningen van BrabantStad voor de komende vier jaar om tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s te blijven behoren. De Stedelijke Agenda is - na de vaststelling in februari 2018 - een open uitnodiging aan andere overheden, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners om met BrabantStad samen te werken aan de realisatie van vijf maatschappelijke thema’s. Eén van die thema’s is slimme en duurzame mobiliteit. De BrabantStad-partners stellen daartoe een Adaptieve Agenda Slimme en Duurzame Mobiliteit 2018-2022 op met een eerste inventarisatie van potentiele mobiliteitsmaatregelen die we de komende jaren willen gaan realiseren.

De urgentie om de stedelijke regio Brabant bereikbaar te houden is groot. Het OV en het bestaande wegennet raken aan de grenzen van hun capaciteit. De grote hoeveelheid goederenvervoer door Brabant leidt ook tot knelpunten. Niet alleen de bereikbaarheid staat onder druk, maar ook wordt het leefklimaat in de binnensteden bedreigd. De toename van de mobiliteit vraagt om slimme oplossingen. BrabantStad focust zich daarom in de Stedelijke Agenda op de ontwikkeling van (innovatieve) oplossingen om de stadsregionale en interregionale bereikbaarheid te verbeteren. Op vier terreinen wil BrabantStad concrete vooruitgang boeken:

  1. Intelligente Transportsystemen (ITS)
  2. Toekomstbestendig openbaar vervoer
  3. Snelle fietsverbindingen
  4. Stedelijke logistiek

Naast deze vier terreinen wordt de werkgeversaanpak door middel van het vormen van communities op economische toplocaties gecontinueerd.

De in voorbereiding zijnde Adaptieve Agenda wordt uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 2018 en een Voorraadagenda 2018-2022. Het Uitvoeringsprogramma 2018 bevat maatregelen waarover eerder al financiële afspraken zijn gemaakt en waarvan de uitvoering in 2018 plaatsvindt (of gaat starten). De Voorraadagenda wordt jaarlijks geüpdatet en omgezet in een jaarlijks Uitvoeringsagenda (2019, 2020 en verder). In het BO MIRT 2017 is met het rijk afgesproken om in mei 2018 vervolgafspraken te maken over de gezamenlijke financiering van een volgend pakket aan slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen in Brabant. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend van cofinanciering door de EU van onderdelen van de Voorraadagenda binnen verschillende Europese subsidiefondsen. 

Stedelijke Agenda BBS