De Deelsummit Cultuur focust op twee prioriteitsgebieden:

 

Een | Gezamenlijke cultuurvisie

Het ministerie van OCW heeft decentrale overheden gevraagd een voorstel te doen voor een subsidiestelsel vanuit lokale en regionale kracht. De Raad voor Cultuur adviseert de rol van stadsregio’s in het nieuwe kunstenplan – planperiode 2021 tot en met ten minste 2024. BrabantStad wil de cultuurvisie tot één van de schragende elementen maken van het landelijk cultuurbeleid. De partners in BrabantStad bundelen hun krachten zodat de opbrengst groter wordt. 

Zie hier de onderlegger van de harmonisatie van diverse subsidieregelingen en adviestrajecten. Deze harmonisatie is in handen van de Taskforce Cultuurvisie BrabantStad, actief sinds 2016. De harmonisatie loopt door tot en met 2021, het jaar waarin het nieuwe Kunstenplan ingaat. Wij werken samen structureel aan bestendige groei van cultuur: ketensamenwerking – productieklimaat – verbinding kunst en samenleving – educatie en talentontwikkeling.  Voor de uitwerking komen diverse partners in beeld, variërend van kennisinstellingen tot Mindlabs, van urban communities tot concertzalen en andere presentatie-instellingen.

 

Twee | Afstemmen op groei

Het behoud en de versterking van de sterke concurrentiepositie van BrabantStad vereisen een duurzame ontwikkeling van het culturele aanbod. Dat is mogelijk door structurele samenwerking met diverse partijen. Die levert vruchtbare ketens op, versterkt het productieklimaat, intensiveert de verbinding van kunst met samenleving en geeft educatie en talentontwikkeling een extra stimulans.  Door samenwerking tussen de steden en de provincie benutten we bovendien optimaal (mogelijke) bronnen van kennis, energie en gelden. 

 

Urban Culture
Urban culture verbindt sport en cultuur op eigentijdse wijze. Het is de verzamelnaam voor grootstedelijke cultuuruitingen op het gebied van podiumkunsten, urban sports en visuele kunsten. Denk aan hiphop, rap, graffiti, breakdance, skating, skateboarden, BMX freestyle, calisthenics, bouldering en freerunnen. Brabant kent grootschalige evenementen, sterke merken en veel makers/ondernemers op dit gebied. Urban culture is sectoroverstijgend en vraagt om een bottom-up benadering: ruimte bieden in de stad aan initiatieven en daarop bouwen. Het project Zuidlijn, dat Urban Culture in de spoorzones van de steden organiseert, is in 2018 gecontinueerd. In dat jaar bekijken we hoe dit project past binnen het gebied van Urban en hoe het structureel ingezet kan worden.