De summit Digitale stad focust op drie prioriteitsgebieden:

 

Een | Principes voor de slimme, digitaal-dynamische provincie en de steden

De zes partners in BrabantStad hebben in december 2017 een intentieverklaring getekend waarmee de principes van de digitaal-dynamische stad, zoals eerder geformuleerd door Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg, zijn onderschreven. Met deze gezamenlijke principes voor de digitale infrastructuur kan de leefbaarheid van onze steden vergroot worden en bieden we garanties voor de bescherming van de publieke belangen en de individuele privacy. We kunnen nu elkaars expertise gebruiken bij de implementatie van de principes, samen externe expertise inkopen en ons samen inzetten voor het gebruik van deze principes door andere gemeenten.

 

Concrete acties:

1. Integratie Internet-of-Thingsbeleid in inkoopvoorwaarden
We integreren lokaal data- en Internet of Things-beleid in onze inkoopvoorwaarden, contracten en afspraken met diverse partijen in de stad.
2. Aanpassing lokale APV
We werken aan het ontwikkelen van een digitale APV om grip te krijgen op de digitale publieke ruimte. We werken nieuw beleid uit in lokale regelgeving en treden gezamenlijk op richting nationale overheid.
3. Sensorenregistratie
We sluiten aan bij een gezamenlijk initiatief om een sensorenregister op te zetten, liefst in samenwerking met landelijke partijen, om direct voor een opschaling te zorgen naar landelijke wetgeving en voorzieningen.
4. Proeftuinen
BrabantStad stimuleert het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen zoals een gezamenlijk Open Urban Platform. De living labs, waaronder Brainport Smart District, Stratumseind en de Spoorzones van ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda, gebruiken we als proeftuin om in samenwerking gemeenschappelijke spelregels, beleid en voorzieningen te beproeven, door te ontwikkelen en op te schalen.

 

Twee | BrabantRing: één grote, hoogwaardige, toekomstbestendige digitale infrastructuur

BrabantStad maakt zich sterk voor 100% connectiviteit (slimme oplossingen kunnen in principe iedere inwoner bereiken) en voor een stabiel netwerk met constante beschikbaarheid van de maximaal haalbare bandbreedte, omdat dit essentieel is voor slimme steden en regio’s. 100% connectiviteit is de digitale uitwerking van de noodzakelijke nauwe verbindingen tussen onze daily urban systems. Het is ook een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en voor het behoud van het digitale koploperschap van de digitale mainport en de concurrerende positie van Brabant en Nederland als innovatieland. Door dit project in BrabantStad-verband aan te pakken benutten we de voordelen van schaalgrootte en kunnen we elkaars kennis en ervaring gebruiken. De steden hebben een leidende rol in deze ontwikkeling, ook in de verbinding naar de andere Brabantse gemeenten in hun regio.

 

Concrete actie:
We starten een haalbaarheidsonderzoek naar een BrabantRing. Het onderzoek richt zich onder andere op een verkenning en operationalisering van economische, sociale en maatschappelijke baten van een BrabantRing.Uitgangspunt is dat de verbinding tussen de B5-steden de backbone is. Daarna breidt BrabantRing zich stapsgewijs uit naar de M7 en de andere 52 Brabantse gemeenten.  Uit het haalbaarheidsonderzoek komt een plan van aanpak voort.

 

Drie | WoonConnect/SPARK: digitalisering van woningen
Met WoonConnect kunnen bewoners met virtuele 3D modellen van hun huis en de omgeving met de eigen woning experimenteren op terreinen als zorg, veiligheid, comfort en energie. Dit brengt energiebesparing op maat dichterbij, evenals het levensloopbestendig maken van de eigen woning. WoonConnect stimuleert keteninnovatie in de bouw, waardoor we duurzame toepassingen op betrouwbare wijze aan onze inwoners kunnen aanbieden. En het stimuleert het maatschappelijk gesprek tussen bewoners onderling over zorg en duurzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze thema’s. WoonConnect werkt sinds 2016. Het streven is om in 2020 100.000 woningen in BrabantStad te hebben gedigitaliseerd. Dit is vastgelegd in de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ (2016). Mede door WoonConnect/SPARK heeft BrabantStad een koppositie als het gaat om digitalisering in de bouw.

 

Concrete acties:
1. Citydeal
Verlengen Citydeal met drie jaar om in 2020 100.000 woningen met WoonConnect gedigitaliseerd te hebben en een rijksbijdrage te kunnen verwerven.
2. Bredere toepassing
Om meer ervaring op te doen willen we de focus voor toepassing verbreden, van woningcorporaties naar Verenigingen van Eigenaren en beleggers huurwoningen (particulier woningbezit, appartementen).
3. Uitwerking BrabantDeals
De overheid investeert in digitalisering en in een digitale woonomgeving; de maatschappelijke partners ontwikkelen klantapplicaties en bieden deze aan.
4. Ontwikkeling businessmodel
Om triple helix-partners, waaronder woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en zorginstellingen, mee te laten investeren.
5. Benutten Woon-Connect-platform
Het WoonConnect-platform benutten voor nieuwe slimme toepassingen, zodat deze snel op te schalen zijn.
6. WoonConnect verbinden aan maatschappelijke opgaven.
7. SPARK innovatiestudio’s
In samenwerking met SPARK innovatiestudio’s inrichten om innovatie in de bouwketen te stimuleren en innovatieve toepassingen aan inwoners te kunnen aanbieden.