6 | Duurzame infrastructuur

 

Bij het verduurzamen van weginfrastructuur in Brabant trekt BrabantStad samen op met de wegbeheerders van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant, de overige gemeenten in Brabant en met Bouwend Nederland. Door deze gezamenlijke aanpak, wordt het gehele areaal van stedelijke, provinciale én landelijke infrastructuur in Brabant aangepakt. We zetten hierbij in op (vooralsnog) 5 speerpunten:

 

CO2-reductie
In onze uitvoeringscontracten sturen we op vermindering van CO2-uitstoot bij aanleg en onderhoud door gebruik te maken van slim en efficiënt vervoer (bouwlogistiek) en waar mogelijk elektrificatie van bouwmaterieel en CO2-arme verwerkings- en onderhoudsmethoden. Daarnaast sturen we op het gebruik van duurzaam geproduceerde materialen (CO2-arm).

 

Energieneutrale infastructuur (2040)

Energiebesparing

In combinatie met CO2-reductie wordt gestuurd op vermindering van energiegebruik door gebruik te maken van slim en efficiënt vervoer (bouwlogistiek) en waar mogelijk energiebesparend bouwmaterieel en energie-arme verwerkingsmethoden. Daarnaast sturen we op het gebruik van ‘low-energy’ geproduceerde materialen (bijvoorbeeld laag energie asfalt). Bij onderhoud en beheer werken we aan energiebesparing van onze installaties (verlichting, VRI’s, etc.) en voertuigen.

 

Opwekken van energie
Bij aanleg of reconstructie van infrastructuur werken we aan energieproductie (zon op of langs infra). Zowel voor het ‘eigen’ gebruik van infrastructuur, zoals verlichting, bebording, etc., maar ook voor ‘de omgeving’. Opwekking van energie heeft een sterke relatie met ruimtegebruik, ruimtelijke inpassing en balans in vraag en aanbod van energie. Samen met onze partners maken we strategische keuzes op het gebied van energietransitie en ruimte (openbare ruimte, energielandschappen).

 

Warmte
Daarnaast wordt onderzocht of bij aanleg of reconstructie warmtegebruik vanuit asfalt ontwikkeld kan worden door warmte- en koudevraag nabij infrastructuur in balans te brengen. Hiervoor doen we onderzoek naar haalbare businesscases.

 

Circulaire economie
Op dit gebied sturen we op beperking van grondstoffengebruik, verplichting van hergebruik en inzet van biobased materialen. In toenemende mate sturen we meer en meer op life-cycle-costs.

 

Infrastructuur is klimaatrobuust (2040)
Binnen dit speerpunt, werken we aan het gereed maken van infrastructuur voor de gevolgen van klimaatveranderingen: gevolgen van overstromingen, wateroverlast, waterberging, droogte en hitte.

 

Leefomgeving
We werken blijvend aan vermindering van geluidsoverlast en gevolgen van luchtemissies door toepassing van innovatieve materialen en werkmethoden. Materialen en de toepassing daarvan in infrastructurele werken leiden binnen de gehele lifecycle niet tot bodem- of waterverontreiniging.

 

Programma INDUSA (Innovatie, Duurzaamheid en Samenwerking)
Bouwend Nederland, de provincie Noord-Brabant en de B5 steden werken binnen INDUSA samen aan vernieuwende oplossingen voor een duurzame weginfrastructuur. Daardoor kunnen de samenwerkingspartners binnen INDUSA sneller stappen zetten in het bereiken van de klimaatdoelstellingen voor circulariteit, klimaatadaptatie, energietransitie en CO2 reductie. INDUSA doet dit door slimmer samen te werken, ‘best practices’ en kennis te delen en netwerken en data te verbinden.  Meer  informatie over INDUSA kunt u vinden op 
onze website.