De summit Economisch vestigingsklimaat focust op één prioriteitsgebied:

 

Een | Stedelijk transformatieprogramma

De steden in BrabantStad willen als living labs een gemeenschappelijk portfolio ontwikkelen van transformatielocaties. Het gaat om locaties die de nieuwe stedelijke economie met bijbehorende werkgelegenheid, het stedelijk netwerk en de agglomeratiekracht van BrabantStad versterken en versnellen en die een spin-off kunnen genereren voor de aanpak in de B5-steden. Door samen te werken aan herstedelijking – het beter benutten en verdichten van bestaand stedelijk gebied met een juiste functiemix van wonen, werken, leven, verblijven – kunnen we gemeenschappelijke knelpunten beter oplossen. 

De B5-steden pakken transformaties autonoom aan, maar willen wel gezamenlijk optrekken om meer steun te verwerven voor de lobby en positionering richting Rijk en Europa; om gemakkelijker coalities aan te kunnen gaan met ondernemers, kennisinstellingen, waterschappen en andere partijen; om te leren van elkaar en om samen creatieve oplossingen en nieuw instrumentarium als financial engineering te ontwikkelen. Het Stedelijk Transformatieprogramma sluit naadloos aan bij het landelijke programma Stedelijke Transformatie. Dit wil een bijdrage leveren aan het antwoord op de groeiende woningvraag, die vooral in steden gevoeld wordt.