5 | Elektrische voertuigen

 

Elektrisch vervoer levert een belangrijke bijdrage aan slimme en duurzame mobiliteit. Om elektrisch vervoer te stimuleren en daarmee te laten groeien is de actie ‘Elektrificatie van voertuigen’ van belang.

 

De ambitie voor elektrificatie van voertuigen in Brabant omvat de volgende doelen:
– stimuleren schone en stille vervoersbewegingen;
– stimuleren van ‘Mobility as a Service’ door uitrol van elektrische deelauto’s;
– het verduurzamen van vrachtvervoer;
– zero emissie busvervoer in 2025;
– 100.000 Elektrische Voertuigen in 2020 en
– 10.000 openbare laadpunten in 2020.

 

Eind 2017 heeft het College van GS van de Provincie het ‘Plan van Aanpak Proeftuin 100.000 Elektrische Voertuigen’ vastgesteld. 
Met dit plan streeft de provincie naar de realisatie van 100.000 Elektrische Voertuigen en 10.000 toekomstbestendige laadpunten in 2020. Tijdens de Klimaattop in Breda van 4 juni 2018 hebben de B5-gemeenten hun steun uitgesproken voor de doelstellingen en maatregelen van dit plan. De steun werd bevestigd door de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Versnelde Elektrificatie Brabants Vervoer. Het doel is naar zero-emissie vervoer (geen uitstoot van vervuilende stoffen waaronder CO2) te komen en daarmee een bijdrage aan de energietransitie te leveren.

 

Het doel van de Samenwerkingsovereenkomst Versnelde Elektrificatie Brabants Vervoer is het intensiveren van de samenwerking tussen de vijf grote Brabantse gemeenten en de provincie op gebied van elektrisch rijden en de uitrol van publieke laadinfrastructuur. De volgende onderwerpen zijn daarbij expliciet benoemd;
a. Snelle groei door gerichte communicatie naar belangrijke (triple-helix)  doelgroepen.
b. Verbetering business-case voor laadinfra en elektrisch rijden door    duurzaam laden.
c. Stimuleren van smart mobility en mobility as a service door middel van uitrol van e-deelauto’s.
d. Het verduurzamen van vracht- en busvervoer.

 

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de tekst van de overeenkomst ‘Versnelde Elektrificatie Brabants vervoer: Naar zero-emissie vervoer, een bijdrage aan de energietransitie’ (juni 2018).

 

De BrabantStad-partners werken de komende periode aan een activiteitenplan. Daarbij wordt ook inzichtelijk gemaakt wat er van externe partijen, waaronder marktpartijen, wordt gevraagd om de bovengenoemde ambitie te realiseren.

 

N.B. Er ligt een relatie met de actie Zero Emissie Stadslogistiek.