De summit Gezonde en duurzame leefomgeving focust op vier prioriteitsgebieden:

 

Een | Bidbook ‘Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant’
BrabantStad heeft besloten voor 2021 minstens 500 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer ecologische verbindingszones aan te leggen. De uitvoering is in volle gang. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant neemt 50% van de financiering voor zijn rekening. Steden en provincie delen kennis en ervaring en profiteren zo maximaal van elkaars inspanningen.  Tegelijk wordt de weg geplaveid voor andere gemeenten in Brabant die ook nieuwe natuur willen aanleggen.

 

Twee | Het volgende landschap van Brabant
Grote transitieopgaven als klimaat, energie en landbouw maken een (her)ontwerp noodzakelijk van het landschap in de stedelijke gebieden en in de overgangszones tussen stad en land. Er moet een onderscheidend, wervend en verbindend landschap ontstaan. De Landschapstriënnale in 2020 kan het perfecte podium zijn om dit volgende landschap van BrabantStad te presenteren. Om samenhang in de inspanningen van BrabantStad te waarborgen en de verbinding met omgevingsvisies en Landschapstriënnale te bewaken, zouden we organisatiecapaciteit op overkoepelend niveau mogelijk willen maken voor dit prioriteitsgebied-in-ontwikkeling.

In hun stedelijk gebied en in stadsranden realiseren de B5-steden op eigen initiatief al projecten op het gebied van landbouwtransitie, energietransitie, klimaatadaptatie, water, cultuurhistorie en leisure. Op dit moment werken de provincie en de B5-steden aan de ontwikkeling van de Brabantse en lokale/regionale Omgevingsvisies en aan de realisatie van Natuurnetwerk Brabant. De voorbereidingen voor de Landschapstriënnale zijn in volle gang. Het vertrekpunt is  de casus het beekdalenlandschap, met daarin onder andere de Van Gogh-dorpen Zundert en Nuenen, in relatie tot de energie-, voedsel- en klimaatopgaven. Om dit uitdagende (ver)nieuw(de) landschap te realiseren, wil BrabantStad een landschapsagenda en -programma uitwerken. Deze vernieuwende BrabantStad-aanpak dient als inspiratie voor de regio’s waarin de steden als centrumstad actief zijn. 

 

Drie | Gezonder Brabant (voorheen: Brabantse Health Deal)
15 organisaties hebben in juni 2016 de Brabantse Health Deal ondertekend: de provincie Noord-Brabant, de vijf grote Brabantse steden, de Brabantse waterschappen, de GGD’s, de Universiteit van Utrecht, Tilburg/Telos en het RIVM. Breda, Eindhoven en Tilburg nemen samen met de provincie het voortouw . De Brabantse Health Deal maakt gezondheid en welzijn tot uitgangspunt bij ruimtelijk-economische afwegingen. De (her)inrichting van een gebied zal voortaan integraal aangepakt worden om ervoor te zorgen dat mensen in de toekomst gezond kunnen leven in een gezonde, economisch vitale omgeving.

Gezonder Brabant heeft het volgende al in gang gezet / tot stand gebracht:
a) De partners ontwikkelen gezamenlijke projecten en ontwikkelen per project een financieringsconstructie.
b) Begin 2018 zijnde Toolbox en de Roadmap opgeleverd en ter beschikking gesteld aan alle gemeenten.
c) De partners ontwikkelen een strategie om (burger)initiatieven te steunen en te financieren. Het gaat om (burger)initiatieven die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kennisdeling van gezonde en slimme stedelijke gebieden en hun ommeland.
d) Kennis die partners en betrokkenen in en rondom de Health Deal ontwikkelen en toepassen wordt actief gedeeld.
e) In 2018 is de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, GGD, kennisinstellingen en het bedrijfsleven geconcretiseerd en structureel vormgegeven.

 

Vier | Energietransitie
 De ambitie van BrabantStad is : 5.000 woningen aardgasvrij per 2021. We willen de bewoners en bedrijven betrekken bij het proces om draagvlak en bewustzijn te creëren en om ideeën op te halen.
Het ministerie van BZK wil jaarlijks 100 miljoen euro uittrekken om wijken aardgasvrij te maken (naar schatting 5.000 euro per woning). De steden van Brabantstad willen samen met de provincie inschrijven voor deze gelden. Dit verhoogt de slagingskans bij de tenders van het rijk. Samen optrekken betekent ook: je voordeel doen met elkaars aanpak en ervaringen. Het uitgangspunt is dat zowel provincie als gemeenten ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheden bijdragen, zoals in 2015 beschreven in de Brabantse Deal Nul-op-de-meter. De rol van de provincie is gericht op stimulering van innovatie. Dit betreft techniek, bijvoorbeeld via SPARK en hulp bij opschaling van bedrijven die bouwcomponenten met geïntegreerde zonnecellen produceren. Het betreft daarnaast de sociale component via het MVI-Energieprogramma en de samenwerkingsovereenkomst met Enpuls. Gemeentes hebben een rol om woningen en wijken aan te dragen en een trekkersrol om een beroep te doen op de 100 miljoen van het rijk. We verwachten dat partners zoals netwerkbedrijven ook gaan bijdragen.

Van 2018 tot 2021 zullen er naar verwachting pilots lopen. BrabantStad wil voor de pilots eerst de wijken selecteren, hun ‘vragen’ inventariseren, en daarna bedrijven en consortia uitnodigen om innovatieve oplossingen te presenteren. Doordat BrabantStad kiest voor grootschalige tenders, krijgt het bedrijfsleven ook de kans om te investeren in het vergroten van zijn productiecapaciteit. Grootschalig produceren zorgt ervoor dat producten goedkoper worden.