De summit Slimme en duurzame mobiliteit focust op vier prioriteitsgebieden

 

Een | Intelligente Transportsystemen (ITS) als onderdeel van SmartwayZ
Zuid-Nederland wil mee voorop lopen in Connected en Automated Driving en Smart Logistics. Daarom bundelen we publieke en private krachten met kennis op het gebied van Smart Mobility. We richten ons op de mobiliteitsconsument als spil in een netwerk van nieuwe oplossingen. Daarom de volle aandacht voor Connected and Automated Driving en Smart Logistics. We werken in een real life omgeving met echte gebruikers. We mikken primair op zelfstandige verdienmodellen voor de markt.

 

Concrete projecten:
1. MobilitymoveZ.NL
In MobilitymoveZ.NL werken we samen met partners aan het testen en ontwikkelen van mobiliteitsconcepten in het dagelijks verkeer voor personen en goederen. De technieken komen samen rond Connected en Automated Driving, elektrisch vervoer en deelconcepten.
2. Talking Traffic
Talking Traffic is de nieuwe generatie reisinformatie. Over alle vervoersmodaliteiten voor zowel personen als goederen wordt voor en tijdens de reis goed geïnformeerd. De actueel geïnformeerde reiziger en vervoerder kan zijn of haar reis optimaliseren.

 

Twee | Toekomstbestendig openbaar vervoer

Onze strategie m.b.t. een toekomstbestendig openbaar vervoersysteem in Brabant is vastgelegd in de Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten. In deze Ontwikkelagenda zijn twee hoofdopgaven onderscheiden: (1) het vergroten van de (inter)nationale connectiviteit en (2) het versterken het Daily Urban System binnen Brabant. Deze opgaven zijn via vijf strategielijnen uitgewerkt: versnellen, verdichten, veraangenamen, verknopen en ontvlechten. Voor meer informatie download hier de Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten.

 

1. Knooppunten
We zetten in op vier strategielijnen bij (internationale) knooppuntontwikkeling:
– Werken aan snellere (trein- en HOV-)verbindingen tussen de bestaande knooppunten.
– Werken aan de verknoping van trein en HOV met fiets, auto en OV.
– We verdichten rondom de knooppunten om de ruimtelijke ontwikkeling bij stations aantrekkelijker te maken.
– Tot slot zoeken we wegen om de reis te veraangenamen, bijvoorbeeld door reisinformatie te verbeteren.
2. Mobility as a Service
Mobility as a Service (MaaS) biedt reizigers de mogelijkheid om mobiliteitsdiensten van een aanbieder te gebruiken, in plaats van eigen vervoer. Denk aan combinaties van openbaar vervoer, vraaggestuurd vervoer en privévoertuigen. Reservering en betaling via een app. We willen experimenteren met MaaS zodat we kunnen groeien van OV-concessies naar het bieden van totale mobiliteit. We willen ruimte bieden aan marktpartijen die in de praktijk grootschalig nieuwe concepten kunnen ontwikkelen in het kader van MobilymoveZ.NL. We willen nieuwe concepten ontwikkelen voor zakelijk reizen (als onderdeel van de werkgeversaanpak Brabant mobiliteitsnetwerk). En we willen in het kader van SmartwayZ.NL Marktplaatsen voor Mobiliteit inrichten, waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.
3. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
We blijven inzetten op elektrisch openbaar vervoer voor grote vervoersstromen, per spoor of via HOV, snelle busverbindingen die frequent rijden. We streven naar verbetering van het HOV-systeem waar dat voor versteviging in aanmerking komt, zoals HOV Noordoost-Brabant, Breda-Utrecht en Tilburg-Waalwijk-’s-Hertogenbosch. Door deze verbetering kunnen we belangrijke economische locaties bereikbaar houden.
4. Spoorsprong Brabant
Rijk en regio Brabant starten in 2018 een onderzoek naar de noodzakelijke investeringen voor verbetering van de (internationale) bereikbaarheid en het behouden van de robuustheid en hoge kwaliteit van het vervoer per spoor in Zuid Nederland.
Dit is onderdeel van de netwerkuitwerking Toekomstbeeld OV 2040. Deze moet passen bij de toenemende groei in Brabant en Limburg van het reizigersvervoer per spoor en bij de ambities uit de Brainport Nationale Actieagenda, inclusief volwaardige internationale stations in Breda en Eindhoven.

 

Drie | Fiets
In de slimste fietsprovincie Brabant gaat in 2030 35% van het aantal personenverplaatsingen per fiets.

 

Concrete acties:
1. Snelfietsroutes
Een comfortabel snelfietsroutenetwerk stimuleert het elektrischefietsgebruik. We werken aan de realisatie vóór 2020 van vijf nieuwe snelfietsroutes, waaronder Eindhoven-Helmond en Eindhoven-‘s-Hertogenbosch. Ook voor 2020 willen we gestart zijn met de aanleg van vier nieuwe snelfietsroutes, waaronder Waalwijk-’s-Hertogenbosch, Breda-Tilburg en Waalwijk-Tilburg.
2. C-ITS fiets
Met innovaties als slimme verlichting, een energie opwekkende toplaag, sensoren, meteo-reagerende materialen, smart bikes, big data en dergelijke is er veel te winnen op, rondom, boven en onder het fietspad. BrabantStad wil geld vrijmaken om de fiets zoveel mogelijk gelijkwaardig te maken aan de auto.
3. Stimuleren van fietsgebruik
De provincie blijft investeren in fietsstimulering om zoveel mogelijk mensen te informeren over de voordelen van fietsgebruik en over de kwaliteit van de (nieuwe) Brabantse fietsinfrastructuur. Brabant werkt daartoe in communities samen met werkgevers, en met marktpartijen binnen het B-Ridersprogramma.
4. Optimaliseren fietsketen
De provincie blijft werken aan het optimaliseren van de keten fiets-OV door meer mogelijkheden voor veilig fietsparkeren bij trein- en HOV-stations.

 

Vier | Stedelijke logistiek
In 2040 moeten de Brabantse binnensteden goed bereikbaar zijn. Dankzij een energietransitie in het goederenvervoer en met hulp van marktpartijen draagt BrabantStad bij aan de Parijse klimaatdoelen en worden de normen uit het regeerakkoord van Rutte III (fijnstof, CO2, NOx) gehaald.

 

Concrete acties:
1. Logistiek in Brabant. BrabantStad zet kennis en middelen in om vervoer efficiënter, duurzamer en innovatiever te maken. Eerste doel is spitsmijden op de meest vertraagde ritten.
2. Binnenstedelijke mobiliteit en Green Deal Zero
3. Emission Stadslogistiek (GD ZES)

In aansluiting op het nieuwe regeerakkoord wil BrabantStad de duurzaamheid vergroten. Tilburg heeft een goed voorbeeld gegeven met de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD ZES). De overige steden overwegen zich aan te sluiten bij Green Deal ZES.

Samen optrekken, met commitment van het bedrijfsleven, is nodig om voldoende schaalgrootte en -niveau te creëren.