2 | Toekomstbestendig Openbaar Vervoer (OV)

 

Onze strategie m.b.t. een toekomstbestendig openbaar vervoersysteem in Brabant is vastgelegd in de Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten. In deze Ontwikkelagenda zijn twee hoofdopgaven onderscheiden: (1) het vergroten van de (inter)nationale connectiviteit en (2) het versterken het Daily Urban System binnen Brabant. Deze opgaven zijn via vijf strategielijnen uitgewerkt: versnellen, verdichten, veraangenamen, verknopen en ontvlechten. Voor meer informatie download hier de Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten. In het in 2018 unaniem door PS vastgestelde visie op Gedeelde Mobiliteit is de visie op het OV geactualiseerd. In 2019 werken we een actualisatie van deze ontwikkelagenda uit als onderdeel van een adaptieve agenda.

 

Naast de Ontwikkelagenda is ook een knooppuntenboek gemaakt waarin alle knooppunten van Brabant zijn geanalyseerd. Voor meer informatie download hier het knooppuntenboek. Dit is een herijkte en verrijkte versie naar aanleiding van het MIRT-A2 onderzoek Deil – ’s Hertogenbosch – Vught. De analyse van de 12 knooppunten die onderdeel uitmaken van Het MIRT-A2 onderzoek zijn geactualiseerd.

 

Knooppunten
Knooppunten noemen we mobiliteitshubs, en zijn knooppunten van verschillende vormen van mobiliteit. We zetten in op vier strategielijnen bij (internationale) knooppuntontwikkeling:

  • Werken aan snellere (trein- en bus-)verbindingen tussen de bestaande    mobiliteitshubs.
  • Werken aan de verknoping van trein en bus met fiets, auto en OV.
  • We verdichten rondom de mobiliteitshubs om de ruimtelijke ontwikkeling bij trein- en busstations aantrekkelijker te maken.
  • Tot slot zoeken we wegen om de reis te veraangenamen, bijvoorbeeld door reisinformatie te verbeteren.

 

Mobiliteit als dienst (MaD)
Mobiliteits als dienst, ook bekend als Mobility as a Service (MaaS), is een veel genoemd thema van de huidige vernieuwing in het Openbaar Vervoer. In de toekomst zijn er meer verschillende vormen van gedeelde mobiliteit. Dit moet de keuzes voor reizigers niet moeilijker maken, maar juist gemakkelijker. We streven naar een systeem dat begrijpelijk is en blijft. Met Mobiliteit als dienst krijgen reizigers een mobiliteitsaanbod dat past bij hun behoeftes. Reizigers moeten makkelijk inzicht krijgen in de verschillende reismogelijkheden en deze vervolgens eenvoudig kunnen boeken en betalen. In de praktijk zien we al dat dit soort nieuwe vormen van vervoer, waar reizigers via een app kunnen boeken en betalen, een nieuwe groep reizigers aantrekt (zoals bij Bravo Flex). Om de transitie naar Mobiliteit als dienst begrijpelijk te houden voor Brabantse reizigers – maar ook voor internationale be­zoekers – is een soepele overgang van cruciaal belang. 

 

We willen ruimte bieden aan marktpartijen die in de praktijk grootschalig nieuwe concepten kunnen ontwikkelen in het kader van  MobilitymoveZ.NL. We willen nieuwe concepten ontwikkelen voor zakelijk reizen (als onderdeel van de werkgeversaanpak Brabant mobiliteitsnetwerk). En we willen in het kader van SmartwayZ.NL marktplaatsen voor Mobiliteit inrichten, waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

 

Een ruggengraat van next-level HOV en Spoor
Spoor en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) vormen de ruggengraat van Mobiliteit als dienst. Het hoofdrailnet en HOV komen samen in mobiliteitshubs, maar zijn allebei ook onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen. We willen de link leggen tussen mobiliteits- en ruimtevraagstukken, maar ook de link leggen met andere beleidsterreinen.
Brabant is onderdeel van een internationaal netwerk, waarin het spoor een belangrijke rol speelt. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het hoofdrailnet. De verantwoordelijkheid voor HOV ligt bij de provincie. Als provincie gaan we over één schakel in een netwerk, maar samen met andere overheden en beleidsterreinen kunnen we veel meer bereiken. Denk bij­voorbeeld aan flankerend beleid voor wegverkeer zoals parkeerbeleid, zodat gedeelde mobi­liteit aantrekkelijker wordt, of aan het combineren van ov en doelgroepenvervoer. Verbindend betekent niet alleen verbindingen leggen tussen vervoerswijzen en knooppunten, maar ook contact leggen en samenwerking aangaan met andere beleidsterreinen en overheden.

 

We blijven inzetten op elektrisch openbaar vervoer voor grote vervoersstromen, per spoor of via HOV, snelle busverbindingen die frequent rijden. We streven naar verbetering van het HOV-systeem waar dat voor versteviging in aanmerking komt, zoals HOV Noordoost-Brabant, Breda-Utrecht en Tilburg-Waalwijk-’s-Hertogenbosch. Door deze verbetering kunnen we belangrijke economische locaties bereikbaar houden.

 

Rijk en regio Brabant starten in 2019 de regionale uitwerking van het OV-netwerk. Dit staat in het teken van de verbetering van de (internationale) bereikbaarheid en het behouden van de robuustheid en hoge kwaliteit van het vervoer per spoor in Zuid Nederland (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Voor Noord-Brabant vormt dit de input voor de adaptieve uitwerkingsagenda, alsook de input voor het Toekomstbeeld OV 2040. Deze moet passen bij de toenemende groei in Brabant en Limburg van het reizigersvervoer per spoor en bij de ambities uit de Brainport Nationale Actieagenda, inclusief volwaardige internationale stations in Breda en Eindhoven.